ویرایشگر متنبرگزاری جلسه ستاد تسهیلات زائرین شهرستان


با حضور نماینده تام الاختیار استاندار محترم جناب


آقای مهندس خلیلی مدیر کل محترم فناوری اطلاعات

استانداری خراسان رضوی در محل فرمانداری در

مورخه92/12/29