سرپرست فرمانداری شهرستان بردسکن
ابراهیم قاسم پور
ارسال پیام