در اولین روزاز هفته بسیج با حضور علی نیا فرماندار، قاسمپور معاون فرماندار  جمعی از خانواده شهدا ،اعضای محترم شورای تامین ،روسای  دستگاه های اجرایی شهرستان ونیروهای  نظامی وانتظامی با هدف بیعت با شهدا وامام شهدا وترویج فرهنگ بسیج  باحضور بسیجیان پایگاه گردان امام حسین (ع)لشکرعملیاتی مردم پایه 5نصرگلزارمطهر شهدا عطر افشانی شد .