سرپرست فرمانداری شهرستان بردسکن
علی دهقان زاده
سرپرست فرمانداری شهرستان بردسکن

    .     .     .
۱۳۹۵/۱۰/۰۵

وظایف واختیارات فرماندار

وظایف واختیارات فرماندار
مقدمه :
وظایف واختیارات استانداران وفرمانداران درهشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ ماده و۱۶ تبصره مورد تصویب قرار گرفت با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۴ مصوبه فوق (کلیه وظایف واختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف واختیارات را ( به استثنای مقام شورای شهر) در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند لذا به استناد ماده مزبور وبا استفاده از اختیارات ومسئولیت های استانداران ، متن شرح وظایف تغییر یافته وعنوان فرماندار جایگزین استاندار گردیده است .
ماده ۱- { فرمانداران } در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها وموسسات وشرکت های دولتی وسایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی شوراهای اسلامی شهر وشهرداری ها وموسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود .
تبصره ۱-  نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند ، تحت نظارت {فرماندار} عمل خواهند کرد .
تبصره۲- استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور وهیات وزیران مسئول بوده وبه عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت اجرای وظایف واختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود ودر مقابل وزیر کشور پاسخگوست (به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیت های مذکور را در مقابل استاندار ووزیر کشور عهده دار می باشد)
ماده ۲- وظایف واختیارات {فرمانداران}در قلمرو ماموریت خویش به شرح زیر می باشد:
۱- {فرماندار} مسئول برقراری وحفظ نظم وامنیت (شهرستان ) است .
۲- هدایت وتشکیل مرتب جلسات شورای تامین شهرستان ونظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
2-1-  کلیه ارگان های عضو شورای تامین وسایر دستگاههای اجرایی {شهرستان } موظفند شورای تامین ودستورات امنیتی { فرماندار} را اجرا نمایند ورویداد های امنیتی وسیاسی را به {فرماندار} گزارش نمایند با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد .
۳- پیش بینی وپیشگیری معضلات امنیتی {شهرستان} تعیین وتدوین اولویت ها وسیاست های امنیتی وتعیین حدود وظایف واختیارات امنیتی کلیه ادارات شهرستان در چارچوب وظایف قانونی آنها .
۴- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها وسیاست های عام امنیتی وانتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستور العمل ها وابلاغیه های امنیتی.
۵- {پیشنهاد } تشکیل موقت یا دائم ویا انحلال رده انتظامی در سطح {شهرستان} در چهار چوب قوانین ودستور العمل های مربوطه
۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی ، گذر نامه ووظیفه عمومی
۷- جلوگیری از هرگونه تردد ونقل وانتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها وخط مشی های مصوب
۸- برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ،کالا وارز
۹- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات مربوط به تردد، اقامت ، تابعیت ، استملاک وسایر امور مربوط به اتباع ونمایندگی های خارجی ، پناهندگان معاونین ، مهاجرین وآوارگان .
۱۰- فراهم آوردن موجبات تشکیل وتقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم {شهرستان} در امور مشارکت پذیر وسازماندهی مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین
۱۱- تشکیل وهدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده {فرماندار } می باشد مانند شورای آموزش وپرورش ، شورای حفاظت از منابع طبیعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ، ستاد تنظیم بازار ، شورای اداری و... ورعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه
۱۲- ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس وتوسعه مجامع وتشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی وتخصصی ونظارت بر فعالیت های آنها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها ونهادینه شدن آزادی های سیاسی واجتماعی .
۱۳- {اجرا} ونظارت بر همه پرسی وکلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار می گردد.
۱۴-انجام مطالعات و{ارائه پیشنهاد در خصوص } تقسیمات کشوری
۱۵- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال
۱۶-  ایجاد زمینه مناسب جهت رشد وارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی واجتماعی بانوان وایجاد هماهنگی بین دستگاههای یربط ونظارت بر فعالیت های آنها
۱۷-  فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد وپیشرفت وگسترش آموزش وپرورش ، ورزش همگانی بهداشت عمومی ، آموزش عالی وتحقیقات
۱۸- حفظ وحراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وگسترش فرهنگ اصیل اسلامی
۱۹- هدایت وهماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات ومفاسد اجتماعی
۲۰- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی وفقر زدایی
۲۱- اتخاذ تدابیر واعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنترل ومهار بحران های ناشی از حوادث وبلایای طبیعی از قبیل سیل وزلزله
۲۲- نظارت بر امور ایثارگران وخانواده های معظم شهداء
۲۳- هماهنگی ونظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی وهماهنگ نمودن امور رفاهی آنان
۲۴- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات
۲۵-  نظارت وبازرسی از کلیه ارگان های موضوع ماده ۱ این مصوبه اعم از ادارات وموسسات وشرکت های دولتی وسایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند ونیز نهاد های انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر وروستا ، شهرداری ها وموسسات عمومی غیر دولتی بجز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد وهمچنین مراقبت در رفتار واعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور
۲۶- ارزشیابی عملکردمدیران بر اساس مصوبات ودستور العمل های مراجع ذی صلاح
۲۷- فراهم آوردن زمینه همکاری وایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی ، سازمانهای محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چارچوب قوانین ومقررات مربوطه
۲۸- نظارت ومراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی) و درصورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی ویا اعلام مراتب به سازملن و{اداره کل } مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی
۲۹- نظارت بر حفظ وحراست از منابع طبیعی ومحیط زیست واستفاده بهینه از منابع وامکانات بالقوه وموجود {شهرستان}
۳۰-  شناسایی استعداد های منطقه و تعیین نیازمندی های {شهرستان} وتصمیم گیری، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی ودرخواست بودجه برای {شهرستان} با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه در چارچوب سیاست ها وراهبردهای توسعه ملی
۳۱- هدایت وهماهنگی فعالیت های بانکی وتعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفیبانکی در چهار چوب سیاست ها وبرنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور وتشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی وجذب سرمایه های محل وسوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی وعمرانی
۳۲- اجرای سایر وظایفی که در {شهرستان} از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده {فرماندار} محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری، سرشماری وآمار گیری کارگاهی ، ریشه کنی فلج اطفال و...
ماده ۸- نصب مدیران شهرستان ومسئولین نهاد های انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی ونماینده صدا وسیما توسط مدیران کل با هماهنگی { فرماندار} صورت می گیرد.
تبصره ۲ ماده ۱۰- عزل وتغییر روسا ومسئولین ادارات وشهرستان توسط مقام های مجاز دستگاههای ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.
ماده ۱۱- کلیه روسای ادارات ویا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان وفرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند وجانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۲ – در مواردی که {فرماندار} حضور رئیس اداره ای را در {شهرستان} در زمان معین ضروری بداند مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در آن زمان صرف نظر نموده ودر محل خدمت حضور یابد.
ماده ۱۶ – {فرماندار} می تواند در اجرای وظایف واحد های اجرایی در {شهرستان} که به نحوی با برنامه های توسعه وسیاست های عمومی ومسائل امنیتی وآرامش عمومی مرتبط است وهمچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکورواستفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه وابلاغ دستورالعمل های اجرایی نماید.
ماده ۱۷ – کلیه واحد های قضایی در {شهرستان} موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش وامنیت عمومی {شهرستان} مرتبط می باشد هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری واستخدامی کشور با همکاری وزارت کشور ووزارت دادگستری تهیه وبه تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۱۸ – کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که {فرماندار}از ماموریت های سازمانی واقدامات به عمل آمده وآخرین دستور العمل ها وضوابط وبخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد. کلیه شوراها ، ستادها ومجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاهها اجرایی در {شهرستان} طبق قوانین ومقررات تشکیل می گردد زیر نظر {فرماندار} فعالیت خواهند نمود.
ماده ۱۹ -  واحد های اجرایی {شهرستان} موظف به ارائه گزارش عملکرددوره ای خویش به {فرماندار} می باشند {فرماندار} می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحد های {شهرستانی} گزارش امور مربوطه را دریافت نماید.
ماده ۲۲ – به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف وافزایش قابلیت ها کارایی دستگاههای اجرایی وتحقق سیاست های عمومی وبرنامه های توسعه در {شهرستان} شورای اداری شهرستان به ریاست {فرماندار} تشکیل می گردد ترکیب ، وظایف ، اختیارات، ونحوه کار شورای مذبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود کهتوسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه وبه تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۲۳ – انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرایی، مشایعت) از مقامات عالی رتبه داخلی وخارجی که رسما به {شهرستان} سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد.


منبع : فرمانداری بردسکن
۲۵۱۳


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان